A honlap akadálymentes, vakbarát verziójának aktiválásához, kérem most nyomja le az ENTER billentyűt. A honlap akadálymentes, vakbarát verziójának aktiválása.

Tevékenységek

A társaság beruházás-lebonyolítási tevékenysége magában foglalja a beruházások elkészítését-terveztetés, engedélyeztetés, közbeszerzési eljárás lefolytatása - kiviteli szerződések létrehozását, üzemeltetéssel kapcsolatos teendők ellátását.

A K&Z Horizontál Kft. – adminisztratív állományán kívül - felsőfokú végzettségű műszaki ellenőrőket, városgazdasági üzemmérnököt, hivatalos közbeszerzési tanácsadót, jogászokat, közgazdászokat, beruházási költségszakértőt alkalmaz főállásban.
Ezért társaságunk jelmondata: a megbízói érdekek minél teljesebb kielégítése, a beruházások megvalósításához szükséges szakmai háttér biztosítása, műszaki, jogi, és közgazdasági téren is.

Büszkék vagyunk arra, hogy munkánk során eddig közel 100 milliárd forint értékű közbeszerzés lebonyolításában működtünk közre.

Társaságunk eddigi európai uniós forrásokból megvalósított, illetve jelenleg is megvalósítás alatt álló projektjeiben, programjaiban szerzett tapasztalatai alapján, a Kbt. szerint vállalja közvetlen brüsszeli, valamint hazai koordinálású európai uniós források megszerzéséhez szükséges

 • előkészítési, tervezési feladatok ellátását,
 • kapcsolódó szakértői anyagok, tanulmányok, tervek előkészítését,
 • a szükséges pályázati dokumentáció összeállítását,
 • a projekt koordinációját,
 • a projekt operatív működtetését, a megvalósítási egység létrehozását és üzemeltetését,
 • technikai segítségnyújtást és folyamatos tanácsadási tevékenységet a projektben érintett és abba bevont felek részére,
 • a projekt pénzügyi elszámolását és lezárását,
 • a projekt monitoring tevékenységének és ellenőrzésének ellátását, valamint
 • a projekt értékelését.

További tevékenységek

A K&Z HORIZONTÁL Kft. tevékenysége kiterjed a sikeres pályázati folyamat végrehajtásához szükséges, előkészítési, megvalósítási és lezárási időszakban felmerülő feladatok ellátására, illetve a feladatok ellátatásának koordinálására is. Szakembereink széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek mind a központosított EU források, mind az NFÜ által kezelt Operatív Programok keretében megjelent pályázatok elkészítésében és menedzselésében.

Munkatársaink pályázatírásban és projektmenedzsmentben szerzett gyakorlata, valamint az elmúlt évek tevékenysége során a pályázatokat kiíró és kezelő szervezetekkel felépített kapcsolatrendszere garanciát nyújt a közös szakmai sikerhez.

A pályázatírás az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

 • Pályázati lehetőségek figyelése
 • EURÓPAI UNIÓS pályázat kidolgozása
  • Pályázati dokumentáció összeállítása

  • Az alapszinten kidolgozott projektötlet birtokában a K&Z HORIZONTÁL Kft. vállalja, hogy
   • A projektjavaslat és a releváns pályázati kiírás alapján megvalósíthatósági elemzést végez.
   • A pályázati útmutató előírásainak megfelelően egészében elkészíti, kitölti a pályázati formanyomtatványt,
   • Külön megegyezés alapján elkészíti a projekt megvalósíthatósági tanulmányát, egyéb háttértanulmányait, elemzéseket a kötelező formai kritériumok alapján,
   • Elkészítteti a szükséges kapcsolódó terveket, műszaki fejezeteket
   • Bekéri és összegyűjti a szükséges kötelezően csatolandó dokumentumokat, a pályázati kiírás formai jogosultsági kritériumainak megfelelően ellenőrzi azokat véglegesítve a pályázat dokumentációját.
   • Elvégzi a pályázat minőségbiztosítását és a pályázati anyag formai ellenőrzését – olyan ütemezés mellett, amely lehetővé teszi a pályázat végső egyeztetését és határidőre történő benyújtását.
  • Kapcsolattartás a pályáztatásban kezelő és közreműködő intézményekkel

  • Társaságunk munkatársai az elvégzett pályázatkészítési és tanácsadói munkái során kialakított kapcsolatrendszerre (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) építve már a pályázat előkészítő szakaszától kezdve folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a pályázatok kiíró és közreműködő szerveivel, így elősegítve a hibamentes munkavégzést és a pályázatok sikerességét.
  • A pályázathoz szükséges szakmai háttértanulmányok és csatolandó dokumentumok elkészítése

  • Társaságunk a Megbízó igénye szerint vállalja a pályázathoz csatolandó szakmai háttértanulmányok, elemzések, egyéb csatolandó dokumentumok elkészítését, ellenőrzését a pályázati útmutató előírásainak megfelelően.
  • Kapcsolattartás a projektben közreműködő partnerekkel (vállalkozások, szakértők, stb) és folyamat koordináció

  • Társaságunk a pályázat előkészítő szakaszától kezdve folyamatos kapcsolatot tart fenn a projektben közreműködő partnerekkel, folyamatos koordinációval felügyeli, és biztosítja a projekt szemléletű ideális munkát elősegítve a projekt ütemezés szerinti lefolytatását.
  • Az egyes szakértői tevékenységek ütemezése

A szolgáltatások nyújtásának időtartama a szerződés megkötésétől folyamatos. Az egyes tevékenységek ütemtervét a megkötött vállalkozási szerződés mellékleteiben rögzítjük.

Pályázatírás

A projekt menedzsment tudás, képességek, eszközök és technikák alkalmazása a projekthez tartozó tevékenységek folyamán olyan módon, hogy az megfeleljen mindazon személyek és szervezetek igényeinek és elvárásainak, akiknek a projekthez érdeke fűződik.

A projekt menedzsment alapvető feladata, hogy a projekt által meghatározott eredményt (pl. infrastruktúra-fejlesztés, szervezetfejlesztés) adott, előre meghatározott korlátok (erőforrások, idő) figyelembe vételével kell elérnie. Alapvető feladata továbbá, hogy a projektben az előre meghatározott célok eléréséhez a szükséges eszközök optimálisan és integrált felhasználását időben biztosítsa.

Az európai uniós források bevonásával megvalósított projektek és hosszabb távú programok végrehajtásánál tapasztalataink szerint a részletes projekt menedzsment feladatok a következők:

 • közreműködés a projekt megvalósításában, az alvállalkozók teljesítményének pénzügyi és szakmai nyomon követése,
 • a projekt időütemezésének kézben tartása, a kockázatok kezelése,
 • folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel (pl. szakmai és eljárásrendi kérdésekben, szerződésmódosítási kérelmekkel, kifizetés-igényléssel kapcsolatban, jelentések alkalmával, közbeszerzési dokumentációk kidolgozásánál stb.),
 • kifizetési kérelmek összeállítása,
 • rendszeres értekezletek szervezése,
 • a projekt adminisztrációs és kommunikációs rendszerének működtetése
 • rendszeres jelentési kötelezettség ellátása (PEJ, ZPEJ és egyéb jelentések)

A felsorolt feladatokat már számos hazai és európai uniós finanszírozású programban képzett (jogi, műszaki, közgazdasági, pénzügyi) munkatársaink segítéségével végeztük el.

A fentieken túl rendelkezünk továbbá a feladatok magas szintű ellátását lehetővé tevő, megfelelő színvonalú és felszereltségű irodával és irodai infrastrukturális háttérrel, amellyel biztosítható a folyamatos, zökkenőmentes munka.

Projektmenedzsment

Társaságunk vállalja az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítéséhez, felújításához kapcsolódó pályázatok teljes körű elkészítését, a kapcsolódó beszerzési eljárások lebonyolítói teendőit, valamint a létesítmény kivitelezésével összefüggő műszaki ellenőri tevékenység ellátását.

Főbb feladataink a következők:

A beszerzési eljárásban:

 • az ajánlattételi felhívás összeállítása és Megbízó rendelkezésére bocsátása feladás céljából,
 • a dokumentáció összeállításában történő közreműködés
 • az eljárásban szükséges konzultáció, kiegészítések, felvilágosítások összeállítása és Megbízó jóváhagyását követően továbbítása az érdekeltek felé
 • az ajánlatok bontásának lebonyolítása és dokumentálása,
 • az esetleges hiánypótlások, felvilágosítások, magyarázatok bekérése az érintettektől,
 • az ajánlatok értékelése és az értékelés Megbízó részére történő átadása,
 • Megbízó döntéshozatalához szükséges szakmai közreműködés,
 • összegzés összeállítása,
 • eredményhirdetés lebonyolítása, dokumentálása,
 • eredményes eljárás esetén a szerződéskötésben történő közreműködés,
 • műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása,
Panel program

Társaságunk műszaki ellenőrzés keretében az alábbi főbb tevékenységek ellátását vállalja:

 • az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegítjük és ellenőrizzük a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.
 • az Étv. 43. § (1) bekezdés b)-d) és g) pontjában meghatározottak,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
 • az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
 • az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
 • a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
 • a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
 • a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
 • az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,
 • egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
 • a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
 • az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
 • műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,
 • műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
 • pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
 • a teljesítésigazolás kiállítása és - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül - az építtető, a fővállalkozó kivitelező, valamint az építtetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelő részére történő megküldése,
 • az építtetővel az o) pontra vonatkozó eltérő megállapodás esetén műszaki igazolás kiállítása,
 • a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása és
 • építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a teljesítésigazolásban foglalt számlázható összegnek az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban történő haladéktalan rögzítése.
 • ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.
 • Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni.
Műszaki ellenőrzés

Társaságunk eddigi hazai, illetve európai uniós forrásokból megvalósított, illetve jelenleg is megvalósítás alatt álló projektjeiben, programjaiban szerzett tapasztalatai alapján vállalja előkészítés vagy megvalósítás alatt levő fejlesztési programok teljes körű, komplex lebonyolítását, a beruházás megszervezését, benne:

 • előkészítési, tervezési feladatok ellátását,
 • kapcsolódó szakértői anyagok, tanulmányok, tervek elkészítését,
 • a szükséges pályázati dokumentáció összeállítását,
 • a közbeszerzési eljárások előkészítését, lefolytatását,
 • közbeszerzési ajánlati felhívások, dokumentációk készítését,
 • a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi szakmai és adminisztratív feladat ellátását a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés aláírásáig,
 • az építési, létesítési engedélyek, építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építési-kivitelezési tevékenység ellenőrzését, a műszaki ellenőri feladatok ellátását,
 • a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzését,
 • az átadás-átvételi eljárások lebonyolítását,
 • az átadást követően a használatbavételi eljárás, a garancia és a szavatosság körébe tartozó lebonyolítási feladatok elvégzését,
 • valamint egyéb, a megbízó által előírt tárgybeli feladatok ellátását.
 • a hatályos jogszabályokban előírt egyéb - a beruházás lebonyolító feladatkörét képező - feladatok ellátása
Beruházás lebonyolítás